โครงการสำหรับนักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ในการสร้างขยายธุรกิจ (Scale Up)
ที่จะพาคุณสู่เส้นทางการเติบโตแบบ 10X และเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางไปต่างประเทศ
คุณจะได้เรียนรู้ ลงมือทำ และเชื่อมโยงกับกลุ่ม Startup, Mentor และ Venture Capital
เพื่อสร้าง Disruptive Business Model

SPEAKERS

วิทยากร

กุลวัชร ภูริชยวโรดม

CEO, บริษัท ดิ ออริจินัล ฟาร์ม จำกัด

แคทลียา ท้วมประถม

CEO and CO-Founder, Design Essential

ธเนศ จิระเสวกดิลก

Co-CEO, 88 SANDBOX

ปรีสาร รักวาทิน

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่, DEPA

พัฒนพงศ์ รานุรักษ์

Co-CEO, 88 SANDBOX

ดร.เกียรติศักดิ์ คำสี

นักวิเคราะห์อาวุโส, Economic Intelligence Center (EIC), SCB

ภูมิศาสตร์ รุจีรไพบูลย์

Managing Director, 88 SANDBOX

มิตรดนัย สถาวรมณี

CEO, บริษัท โคโร บราเธอร์ จำกัด

ราชิต ไชยรัตน์

CEO and Co-Founder of Accrevo

วิศิษฐ์ เพชรชูพงษ์

ผู้อำนวยการฝ่าย, DEPA

วุฒิธร มิลินทจินดา

CEO Woody World

ศุภฤทธิ์ เมฆอรุณกมล

SME Customer Activity Director, SCB

สมรรถพล วิทวัสกุล

COO, Genfosis

สิริชัย ฤทธิปัญญาวงศ์

CEO, iCurtain

สุชาดา โคตรสิน

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมและธุรกิจ , DEPA

อุกฤษ อุณหเลขกะ

CO-Founder & CEO, Ricult

อุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล

CEO, Real Smart

** วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

COURSE DIRECTOR

ผู้อำนวยการหลักสูตร

กัญญลักษณ์ มิลินทจินดา

ผู้จัดการโครงการ

ธเนศ จิระเสวกดิลก

Co-CEO, 88 SANDBOX

พัฒนพงศ์ รานุรักษ์

Co-CEO, 88 SANDBOX

เนื้อหาและรูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนรู้

ที่ออกแบบให้ตอบโจทย์ธุรกิจเพื่อให้เกิดการเติบโตแบบ 10X

MENTOR

ชั้นนำจากหลากหลายธุรกิจที่จะช่วยให้คำปรึกษาตลอดโครงการ

WORKSHOP

ทำงานร่วมกับกลุ่ม Startup จากโครงการ 88 SANDBOX เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การคิด Disruptive Business Model

BUSINESS MATCHING

โอกาสในการ Pitching กับนักลงทุน และเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นๆ เพื่อสร้างการเติบโต

เงื่อนไขการร่วมโครงการ

ระยะเวลาของโครงการ หลักสูตรการเรียนรู้ และ Workshop ครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 8 ครั้ง

ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น.

(กรุณาตรวจสอบ วัน-เวลา และสถานที่ร่วมโครงการก่อนสมัคร)

8Day_agribiz-01
8Day_agribiz-02
8Day_agribiz-03
8Day_agribiz-04
8Day_agribiz-05-20220913
8Day_agribiz-06
8Day_agribiz-07

กลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ประกอบการที่มีธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม หรืออยู่ในสาขาที่มีความเชื่อโยงในห่วงโซ่อุปทาน

  2. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นธุรกิจที่มีความต้องการที่จะพัฒนาโมเดลธุรกิจหรือใช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโต

  3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตที่ชัดเจน และพร้อมที่จะเรียนรู้และทำงานร่วมกับกลุ่ม STARTUP และนักศึกษาอย่างเต็มที่

  4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจมาอย่างน้อย 3 ปี และมียอดขายต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาท – 500 ล้านบาท

  5. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสามารถเข้าร่วมเรียนด้วยตัวเองได้ครบตามวันเวลาที่ได้รับรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

  6. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องยินดีให้ความร่วมมือในการทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร ตามวัตถุประสงค์ของการอบรมในแต่ละครั้ง

  7. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน รวมทั้งยินดีเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่จะเป็นกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ในการประเมิณผลโครงการทั้งก่อน ระหว่า และหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ

  8. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความพร้อมในการเผยแพร่ผลการอบรมในกรณีที่เป็น Success Case เพื่อการประชาสัมพันธ์และเป็นต้นแบบให้กับผู้ร่วมโครงการ

VISION BY

ORGANIZED BY